شنبه 05 فروردين 1402 - March 25 2023
کد خبر: ۲۵۹۸
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۹:۰۷
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن صنفی کاررمایی صنعت پتروشیمی منتهی به سال مالی 1400/12/29 با جضور اعضای این انجمن برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن منتهی به سال مالی 1400/12/29 برگزار شد
نظر شما
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر: