پنجشنبه 30 فروردين 1403 18 April 2024
کد خبر: ۲۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۴

مجمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد

مجمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401/12/29 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با حضور اکثریت اعضا در هتل استقلال تهران برگزار شد.
مجمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401/12/29 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با حضور اکثریت اعضا در هتل استقلال تهران برگزار شد.
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
 
 
محمع عمومی عادی به طور فوف العاده منتهی به سال مالی 1401 انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد
نظر شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود